Regulamin

Regulamin Sprzedaży serwisu internetowego www.boschservicewulkan.pl.I. Ustalenia ogólne

Niniejszy Regulamin Sprzedaży stanowi integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym przez Wulkan S.C. Auto Serwis.II. Oferta

1) Niezależnie od używanych określeń, informacje Wulkan S.C. dotyczące możliwości zawarcia umowy, nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do rokowań.

2) Zamówienie kierowane do Wulkan S.C. jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3) Kupujący składa ofertę w formie pisemnej, e-mailem, poprzez formularz zamówienia lub telefonicznie, z tym, że Wulkan S.C. zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia złożenia oferty w formie pisemnej.

4) Wulkan S.C. przyjmuje ofertę na piśmie, e-mail'em, poprzez formularz zamówienia lub telefonicznie, potwierdzając zamówienie, w szczególności po weryfikacji dostępności produktów wskazanych przez Kupującego w ofercie.III. Dostawa

1) Wiążący termin dostawy określony jest przez Wulkan S.C. w potwierdzeniu zamówienia.

2) Terminem dostawy jest dzień udostępnienia towarów Kupującemu, w tym także poprzez ich przekazanie przewoźnikowi.

3) W przypadku opóźnienia odbioru lub spowodowania innych okoliczności opóźniających dostawę, Wulkan S.C. może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Brak odbioru nie wpływa na wymagalność ceny sprzedaży.

4) Uzgodnione terminy dostawy ulegają odpowiedniemu przesunięciu w przypadku siły wyższej lub nieprzewidzianych uprzednio okoliczności, utrudniających wywiązanie się przez Wulkan S.C. z jej obowiązków lub w przypadku opóźnień dostawców Wulkan S.C. 5) Wulkan S.C. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, chyba, że są wynikiem winy umyślnej. 6) Dopuszczalne są dostawy częściowe.IV. Cena i warunki płatności.

1) Ceny określone są w kwotach brutto. Jeśli umowa nie określa tego inaczej cena nie zawiera kaucji, w przypadku produktów regenerowanych, używanych sprawnych, a także kosztów transportu lub wysyłki produktów, innych kosztów związanych z dostawą i innych opłat, które mogą wystąpić.

2) W przypadku zawarcia umowy sprzedaży, w wyniku której Klient jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy rzecz używaną tego samego rodzaju co zakupiona w Sklepie internetowym, Klient jest zobowiązany uiścić kaucję w wysokości wskazanej w chwili zawierania umowy. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku otrzymania przez Sprzedawcę rzeczy kompletnej, niezdekompletowanej, oczyszczonej. W przypadku niespełnienia warunku dostarczenia rzeczy w stanie wskazanym powyżej, kaucja nie podlega zwrotowi. Dostarczona przez Klienta rzecz niespełniająca warunków umowy jest wyceniana przez Sprzedawcę. Klient otrzymuje zwrot kwoty wskazanej w wycenie jeśli ją zaakceptuje. W przypadku nie zaakceptowania wyceny, rzecz podlega zwrotowi do Klienta, a kaucja nie podlega zwrotowi.

3) Obowiązują ceny loco magazyn Wulkan S.C.

4) Warunki płatności:

a) płatność za pobraniem

b) płatność przelewem - realizacja zmówienia po okazaniu potwierdzenia dokonania płatności.

5) Wulkan S.C. może zmienić tylko wówczas, gdy w czasie pomiędzy zawarciem umowy a dostawą, zmianie uległy koszty będące podstawa kształtowania polityki cenowej Wulkan S.C.

6) Kupujący zrzeka się potrącenia oraz prawa wskazanego w art. 488 §2 i 490 §1 kodeksu cywilnego.

7) Wulkan S.C. w sytuacji wskazanej w art. 552 kodeksu cywilnego może w terminie kolejnych 30 dni od umowy odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu.

8) W braku odmiennego, pisemnego postanowienia, cena musi być zapłacona w terminie wskazanym w fakturze.

9) W przypadku braku zapłaty w terminie, Kupujący jest obowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia.

10) Wszelkie płatności dokonane przez Kupującego, w pierwszej kolejności będą zaliczane na poczet należnych Wulkan S.C. kar umownych i odsetek, a dopiero następnie na poczet należności głównej. Kupujący nie może związać Wulkan S.C. wskazaniem, który z długów chce zaspokoić.

11) Kupujący zrzeka sie zarzutu potrącenia.

12) Do czasu zapłaty zamówione towary pozostaną własnością Wulkan S.C.

13) Dane firmy:

Wulkan S.C. ul. Role 225 34-200 Sucha Beskidzka

NIP 5521567976

Regon 356766901

Nr rachunku: 32 8128 0005 0017 3818 2000 0010

14) Niniejszy regulamin uwzględnia art.27 ustawy o prawach Konsumenta wraz z uregulowaniami art 33, art.34 ust.2 i art. 35.

15) Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 10 dni.

16) Klient ma prawo odstąpić od zakupu w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny, nieodpłatnie.V. Przejście ryzyka i przejęcie przedmiotu dostawy.

1) Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na Kupującego z dniem postawienia towaru przez Wulkan S.C. do odbioru przez Kupującego lub powierzenia przez Wulkan S.C. produktu przewoźnikowi.

2) Wulkan S.C. w imieniu na koszt i ryzyko Kupującego może ubezpieczyć dostawę na czas transportu.VI. Zwroty i reklamacje.

1) Kupujący może zgłosić reklamację zakupionej części pod warunkiem, przedstawienia podpisanej przez serwis montujący wtryskiwacz/pompę karty gwarancyjnej wraz zaleceniami montażowymi, która stanowi oświadczenie, że montaż został przeprowadzony prawidłowo i nie przyczynił się do wystąpienia sytuacji będącej podstawą reklamacji.

2) W przypadku wątpliwości dalsza procedura przebiega wg polityki reklamacji ustalonej przez Wulkan S.C.

3) Innego rodzaju roszczenia związane z wadami tkwiącymi w rzeczy sprzedanej będą rozpatrywane zgodnie z aktualnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami Wulkan S.C.VII. Siła wyższa.

1)Wulkan S.C. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku ze zdarzeniem siły wyższej rozumianej jako zdarzenie trudne do przewidzenia, którego skutkom trudno było zapobiec. W przypadku takiego opóźnienia, termin dostawy ulega przesunięciu o okres trwania zdarzenia siły wyższej.

2) W przypadku siły wyższej Wulkan S.C. może w terminie 30 dni od umowy odstąpić.

3) Kupujący może odstąpić od umowy jeżeli opóźnienie z powodu siły wyższej przekroczy 30 dni.VIII. Odstąpienie

1) Z zastrzeżeniem pozostałych Ogólnych Warunków Regulaminu Sprzedaży www.boschservicewulkan.pl, w przypadku opóźnienia w płatności jakiejkolwiek należności kupującego wobec Wulkan S.C., naruszenia przez Kupującego postanowień wynikających z Umowy lub Regulaminu Sprzedaży Serwisu www.boschservicewulkan.pl, Wulkan S.C. ma prawo wstrzymać się od wykonania umowy lub innych umów zawartych z Kupującym lub od umowy/umów odstąpić w terminie kolejnych 30 dni, bez wyznaczenia dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia.

2) Kupujący każdorazowo w terminie 30 dni może odstąpić od Umowy za zapłata odstępnego w wysokości 30% wartości danego zamówienia.IX. Właściwość miejscowa sądu i stosowane prawo

1) Spory związane z umową zawartą na podstawie Regulaminu Serwisu www.boschservicewulkan.pl rozstrzygane są przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wulkan S.C.

2) Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3) W odniesieniu do wszystkich sporów pomiędzy Wulkan S.C. i Kupującym obowiązuje wyłącznie prawo polskie.